Betingelser for individuel træning og fitnesshold i Sundhedsbanken

Betingelser: pr. 01.08.2017

§1 Aftale om individuel træning og holdtræning
En træningsaftale er personlig, og kan ikke deles med eller overtages af andre. Træningsaftalen aftales med FysioDanmark Ejby, der er ansvarlig for Sundhedsbankens træningscenter.
Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankkonto samt ændring i helbredstilstand skal straks meddeles til FysioDanmark Ejby.

§2 Aftaler og Betaling
Individuel træning holdtræning i Sundhedsbankens træningscenter kan aftales på flg. måder:

Aftale 1. Individuel træning og fitnesshold med månedsbetaling, betaling via BetalingsService (BS)
Aftale 2. Individuel træning og fitnesshold med kontantbetaling, betales for periode til FysioDanmark Ejby
Aftale 3. DropIn træning med klippekort, betales pr. klippekort til FysioDanmark Ejby
Aftale 4. Opfølgende træning i forbindelse med behandlingsforløb, betaling til behandlende fysioterapeut.
Aftale 5. Holdtræning ved ekstern underviser, tilmelding og betaling til eksterne underviser.

Personer, der indgår aftale om træning i Sundhedsbankens træningscenter benævnes efterfølgende for træningsdeltager.

§3 Nøglechip
Aftale 1.2.3.:
Personer, der benytter aftale 1.,2.,3. i §2, kan få udleveret en nøglechip til indgangsdøren mod betaling af depositum på 100kr. Nøglechippen giver adgang til Sundhedsbanken i træningscentrets åbningstid. Nøglechippen er kodet med træningsdeltagers navn og må ikke benyttes af andre. Nøglechippen skal benyttes både ved indgang og udgang af træningscentret, også selvom døren er åben eller flere personer følges ad. FysioDanmark Ejby registrerer hver enkelt nøglechip, og kan bruge oplysninger om travlhed/stilleperioder til planlægning af aktiviteter til gavn for alle. Mistes eller beskadiges en nøglechip, skal det straks meddeles FysioDanmark Ejby, som kan inaktivere pågældende nøglechip og udstede en ny, mod betaling af nyt depositum. Ved evt. ophør af aftale, afleveres nøglechippen igen og hele depositum returneres.

Aftale 4. Personer, der benytter aftale 4. i §2, kan ikke benytte nøglechip, da de skal træne i FysioDanmark Ejbys åbningstid, hvor der vil være en fysioterapeut til stede enten i træningsafdelingen eller FysioDanmark Ejbys behandlingslokaler på Algade 9. Tider for selvtræning udleveres af FysioDanmark Ejby.

Aftale 5. Personer, der benytter aftale 5. i §2, kan ikke benytte nøglechip, da eksterne underviser åbner dør i forbindelse med holdtræning.

§4 Kameraovervågning
Da der ikke er bemanding i hele træningscentrets åbningstid, er der opsat kameraovervågning i hele Sundhedsbankens område, undtagen i omklædning, toiletter og behandlingsrum.

§5 Ordensregler
Det gældende ordensreglement og Sundhedsbankens behandleres anvisninger, skal altid følges.

§6 Værdigenstande
FysioDanmark Ejby garanterer ikke for tab ved tyveri eller tingskade. Vi henviser til at træningsdeltagere opbevarer værdigenstande i aflåste opbevaringsskabe, som forefindes i træningscentret.

§7 Helbredstilstand og personskade
Al træning og ophold i Sundhedsbankens område sker på eget ansvar. Træningsdeltageren er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter i Sundhedsbankens træningscenter, samt oplyse FysioDanmark Ejby om helbredstilstande, der kræver hensyn i forhold til træning. FysioDanmark Ejby er heller ikke ansvarlig for personskader på en træningsdeltager og besøgende, som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger.Opstår personskade eller kritisk hændelse, skal dette straks meddeles FysioDanmark Ejby. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§8 Holdtræning
FysioDanmark Ejby har ret til løbende at ændre udbuddet af hold. Antallet af hold afhænger af antal træningsdeltagere, efterspørgsel samt kan være årstidsbestemt. Der kan ikke garanteres plads på holdene, da der er begrænsede deltagerpladser pr. hold. Derfor er forhåndstilmelding nødvendig.
Ved mindre end 6 tilmeldte deltagere, kan hold aflyses af FysioDanmark Ejby med 8 timers varsel.
Træningsdeltagers afbud til fitnesshold skal ske senest 3 timer før starttidspunkt. Ved udeblivelse for tilmeldt fitnesshold, uden afbud, opkræves et gebyr på 40kr. Betales gebyret ikke, har FysioDanmark Ejby ret til at hæve træningsaftalen uden varsel. Træningsdeltagere med klippekort fratrækkes et klip ved udeblivelse uden afbud.
FysioDanmark Ejby modtager gerne forslag og ønsker til holdudbud fra træningsdeltagere.

§9 Betingelser og prisændringer
FysioDanmark Ejby kan ændre træningsbetingelserne med et varsel på 60 dage. I tilfælde af ændring vil dette blive meddelt pr. mail til træningsdeltageren, samt ændringer sat op i træningscentret. Ønsker træningsdeltagere at opsige træningsaftalen som følge af ændringer, kan opsigelse ske i henhold til §12.

§10 Manglende betaling
Betales den løbende ydelse, ved et BS-medlemskab, ikke til aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til træningsdeltageren og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis træningsdeltageren ikke betaler senest til den angivne forfaldsdato, har FysioDanmark Ejby ret til at ophæve træningsaftalen uden varsel, og opkræve beløbet for den resterende del af opsigelsesperioden. Træningsdeltagerens nøglechip spærres, indtil betaling af tilgodehavende er registreret.

§11 Bero / pause
En træningsaftale kan sættes i bero i 1-6 måneder, max. 2 gange årligt. Besked om bero skal sendes på mail til info@sundhedsbanken.dk minimum løbende måned + 1 måned før det ønskes sat i bero og er gyldig når du har modtaget bekræftelse pr. mail.

§12 Opsigelse / ophør
1.Træningsaftale med betaling via BS er en løbende aftale, der gælder indtil en af parterne opsiger aftalen. Opsigelsesfrist er løbende måned + 1 måned. Opsigelse skal ske skriftligt pr. mail til info@sundhedsbanken.dk eller info@fysioteam.dk.
2.Træningsaftale med kontantbetaling ophører automatisk, ved udløb af den periode, der er betalt for.
3.Klippekort har en varighed på 12 mdr. fra udstedelsesdato, hvorefter det automatisk ophører.
4.Træning i forbindelse med behandlingsforløb, ophører ved aftale med behandlende fysioterapeut.

FysioDanmark Ejby kan opsige træningsaftale uden varsel og udelukke træningsdeltageren, ved misbrug af aftale og ordensregler.